Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten SpacePirates

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten SpacePirates

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class spacepirates extends Applet implements Runnable {

public Thread programthread = null;
int sleeptime=60;
Image policeship[];
Image bufferimage;
Graphics bufferg;
int y0;
int v=0, py=0;
Image ground;
int groundposition=0;
Image pirateship[];
int piratev[],piratepy[],piratepx[],piratedy[];
int maxpirates=3;

//Arrayen "explosion" får hålla animationen
//på explosionen.
Image explosion[];

//Nya variabler måste läggas in för skeppen
//som indikerar om dom har exploderat och om
//dom skjuter eller inte.
//Följande är specifika för polisskeppet.
int exploding=0;
int shooting=0;

//Dessa är specifika för piratskeppen.
int pirateexploding[];
int pirateshooting[];

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  policeship=new Image[5];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
    policeship[i]=getImage(getDocumentBase(),"policeship"+i+".gif");
    tracker.addImage(policeship[i],i);
  }
  ground=getImage(getDocumentBase(),"woods.gif");
  tracker.addImage(ground,5);
  pirateship=new Image[5];
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
    pirateship[i]=getImage(getDocumentBase(),"pirateship"+i+".gif");
    tracker.addImage(pirateship[i],i+6);
  }

  //Explosionsbilderna laddas in och läggs
  //på position 11 i spåraren.
  explosion=new Image[6];
  for (int i=0; i < 6; i++)
  {
    explosion[i]=getImage(getDocumentBase(),"explosion"+i+".gif");
    tracker.addImage(explosion[i],i+11);
  }

  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  py=150;
  piratev=new int[maxpirates];
  piratepy=new int[maxpirates];
  piratepx=new int[maxpirates];
  piratedy=new int[maxpirates];
  pirateexploding=new int[maxpirates];
  pirateshooting=new int[maxpirates];

  for (int i=0; i < maxpirates; i++)
    initPirateShip(i);
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  y0=y;
  return true;
}

public boolean mouseDown(Event e, int x, int y)
{
  //Om spelaren klickar på musknappen
  //så ska skeppet skjuta under 5 bildrutor.
  shooting=5;
  return true;
}

public synchronized void paint(Graphics g)
{
  if (bufferimage!=null) g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
}

public void start()
{
  if (programthread == null)
  {
     programthread = new Thread(this,"programthread");
     programthread.start();
  }
}

public void stop()
{
  if ((programthread != null) && programthread.isAlive())
    programthread.stop();
  programthread = null;
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public void movePoliceShip()
{
  //movePoliceShip() metoden hanterar
  //polisskeppets rörelser.
  if (y0-py > 0)
  {
    v++;
    if (y0-py < 10) v=3;
    if (y0-py < 5) v=1;
  }
  if (y0-py < 0)
  {
    v--;
    if (y0-py > -10) v=-3;
    if (y0-py > -5) v=-1;
  }
  if (y0-py==0) v=0;
  if (v < -4) v=-4;
  if (v > 4) v=4;
  py+=v;
}

public void initPirateShip(int n)
{
  piratev[n]=0;

  //De vertikala start- och destinationspunkterna
  //får vara slumpmässiga.
  piratepy[n]=(int) (Math.random()*300.0);
  piratedy[n]=(int) (Math.random()*300.0);

  //Också skeppets horizontella position är
  //slumpmässig, fast vi lägger till ett värde
  //så att skeppet startar alltid
  //utanför appletskärmen.
  piratepx[n]=(int) (Math.random()*300.0+400.0);
}

public void movePirateShips()
{
  //movePirateShips() metoden hanterar
  //piratskeppens rörelser.
  for (int i=0; i < maxpirates; i++)
  {
    if (piratedy[i]-piratepy[i]>0)
    {
      piratev[i]++;
      if (piratedy[i]-piratepy[i] < 10) piratev[i]=3;
      if (piratedy[i]-piratepy[i] < 5) piratev[i]=1;
    }
    if (piratedy[i]-piratepy[i] < 0)
    {
      piratev[i]--;
      if (piratedy[i]-piratepy[i] > -10) piratev[i]=-3;
      if (piratedy[i]-piratepy[i] > -5) piratev[i]=-1;
    }
    if (piratedy[i]-piratepy[i]==0) piratev[i]=0;
    if (piratev[i] < -4) piratev[i]=-4;
    if (piratev[i] > 4) piratev[i]=4;
    piratepy[i]+=piratev[i];

    if (piratepx[i] < -100) initPirateShip(i);
    piratepx[i]-=4;
    if (Math.random() < 0.05) piratedy[i]=(int) (Math.random()*300.0);

    //Piratskeppen kommer att skjuta med
    //1% chans för varje bildruta.
    if (Math.random() < 0.01) pirateshooting[i]=3;
  }
}

public void drawPoliceLaser()
{
  //Använd blå färg för
  //lasern.
  bufferg.setColor(Color.blue);

  //Beroende på hur skeppet svänger så
  //måste vi rita laserstrålarna med
  //olika avstånd från centrum.
  //Dom ritas tvärs över skärmen.
  if (v==0)
  {
    bufferg.drawLine(50,py-26,400,py-26);
    bufferg.drawLine(50,py+26,400,py+26);
  }
  if (v/2==1 || v/2==-1)
  {
    bufferg.drawLine(50,py-24,400,py-24);
    bufferg.drawLine(50,py+24,400,py+24);
  }
  if (v/2==2 || v/2==-2)
  {
    bufferg.drawLine(50,py-15,400,py-15);
    bufferg.drawLine(50,py+15,400,py+15);
  }
  shooting--;
}

public void drawPirateLaser(int n)
{
  //Använd röd färg för
  //lasern.
  bufferg.setColor(Color.red);

  //Beroende på hur skeppet svänger så
  //måste vi rita laserstrålarna med
  //olika avstånd från centrum.
  //Strålarna ritas från piratskeppets
  //mynning piratepx[n] mot vänstra
  //kanten på appletskärmen.
  if (v==0 || v/2==1 || v/2==-1)
  {
    bufferg.drawLine(0,piratepy[n]-8,piratepx[n],piratepy[n]-8);
    bufferg.drawLine(0,piratepy[n]+8,piratepx[n],piratepy[n]+8);
  }
  if (v/2==2 || v/2==-2)
  {
    bufferg.drawLine(0,piratepy[n]-3,piratepx[n],piratepy[n]-3);
    bufferg.drawLine(0,piratepy[n]+3,piratepx[n],piratepy[n]+3);
  }
  pirateshooting[n]--;
}

public void drawPirates()
{
  for (int i=0; i < maxpirates; i++)
  {
    //Rita ut lasern om piraten skjuter och om
    //han syns på skärmen.
    if (pirateshooting[i] > 0 && piratepx[i] < 360)
    {
      drawPirateLaser(i);

      //Kolla om piraten träffade, dvs om han
      //är på ungefär samma höjd som polisskeppet
      //när han skjuter. Träffade han så spräng
      //polisskeppet. Kontrollera också att skeppet
      //inte redan har exploderat (exploding==0).
      if (exploding==0 && piratepy[i]-py>-20 && piratepy[i]-py < 20)
        exploding=6;
    }

    //Om skeppet exploderar så rita ut
    //explosionsanimationen. Centrera explosionen
    //kring skeppet.
    if (pirateexploding[i] > 0)
    {
      //Rita ut bilden på skeppet om
      //explosionen inte har kommit
      //längre än bildruta 3.
      if (pirateexploding[i] > 3) bufferg.drawImage(pirateship[2+piratev[i]/2]
        ,piratepx[i],-25+piratepy[i],this);

      //Rita explosionen.
      bufferg.drawImage(explosion[6-pirateexploding[i]]
        ,piratepx[i]-18,piratepy[i]-50,this);

      //Byt till nästa explosionsbildruta.
      pirateexploding[i]--;

      //Om explosionen är slut så
      //"skapa ett nytt skepp".
      if (pirateexploding[i]==0) initPirateShip(i);
    }

    //Piratskeppet skall inte ritas HÄR om
    //den håller på att explodera.
    if (pirateexploding[i]==0) bufferg.drawImage(pirateship[2+piratev[i]/2]
      ,piratepx[i],-25+piratepy[i],this);
  }
}

public void drawPolice()
{
  //Om polisskeppet skjuter så rita ut laserstrålarna.
  if (shooting > 0)
  {
    drawPoliceLaser();

    //Kolla om lasern träffade några pirater
    //och kontrollera också att piratskeppet
    //inte redan har exploderat
    //(pirateexploding[i]==0).
    for (int i=0; i < maxpirates; i++)
    {
      if (pirateexploding[i]==0 && piratepy[i]-py > -20 && piratepy[i]-py < 20)
        pirateexploding[i]=6;
    }
  }
  //Om skeppet exploderar så rita ut
  //explosionsanimationen. Centrera explosionen kring
  //skeppet.
  if (exploding > 0)
  {
    //Rita ut polisskeppet om man ligger under
    //tredje explosionsrutan.
    if (exploding > 3) bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);

    //Rita explosionen ovanför skeppet.
    bufferg.drawImage(explosion[6-exploding],-18,py-50,this);

    //Byt till nästa explosionsbildruta.
    exploding--;

    //Om explosionen är slut så rensa
    //hela skärmen på piratskepp och starta om.
    if (exploding==0)
    {
      for (int i=0; i < maxpirates; i++)
        initPirateShip(i);
    }
  }
  //Polisskeppet får bara ritas ut här om
  //den inte håller på att explodera.
  if (exploding==0) bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);
}

public void run()
{
  while (true)
  {
    movePoliceShip();
    movePirateShips();

    groundposition-=2;
    if (groundposition-600) groundposition=0;
    bufferg.drawImage(ground,groundposition,0,this);
    if (groundposition < -200)
      bufferg.drawImage(ground,(groundposition+600),0,this);

    //När marken är utritat så är det dags
    //att rita ut skeppen och laserstrålarna.
    drawPolice();
    drawPirates();

    update(getGraphics());
    try {Thread.sleep(sleeptime);}
    catch(InterruptedException e) {}
  }
}

}