Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten SpacePiratesStep 4

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten SpacePirates Step 4

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class spacepiratesstep4 extends Applet implements Runnable {

public Thread programthread = null;
int sleeptime=60;
Image policeship[];
Image bufferimage;
Graphics bufferg;
int y0;
int v=0, py=0;
Image ground;
int groundposition=0;

//I variabeln "pirateship" är animationen
//för piratskeppen lagrade.
Image pirateship[];

//Det behövs fyra int-arrayer för
//rymdpiraternas rörelser.
//"piratev" indikerar den vertikala hastigheten.
//"piratepy" indikerar den vertikala positionen.
//"piratepx" indikerar den horizontella positionen.
//"piratey" indikerar den vertikala positionen
//som piraten skall komma upp till efter en stund,
//dvs destinationen.
int piratev[],piratepy[],piratepx[],piratedy[];

//"maxpirates" indikerar hur många pirater som
// visas på skärmen samtidigt.
int maxpirates=3;

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  policeship=new Image[5];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
    policeship[i]=getImage(getDocumentBase(),"policeship"+i+".gif");
    tracker.addImage(policeship[i],i);
  }
  ground=getImage(getDocumentBase(),"woods.gif");
  tracker.addImage(ground,5);

  //Piratskeppen laddas in. De läggs i position 6
  //och framåt i spåraren.
  pirateship=new Image[5];
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
    pirateship[i]=getImage(getDocumentBase(),"pirateship"+i+".gif");
    tracker.addImage(pirateship[i],i+6);
  }
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  py=150;

  //Max fyra pirater skall finnas på skärmen
  //samtidigt.
  piratev=new int[maxpirates];
  piratepy=new int[maxpirates];
  piratepx=new int[maxpirates];
  piratedy=new int[maxpirates];

  //Piratskeppen initieras.
  for (int i=0; i < maxpirates; i++)
    initPirateShip(i);
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  y0=y;
  return true;
}

public synchronized void paint(Graphics g)
{
  if (bufferimage!=null) g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
}

public void start()
{
  if (programthread == null)
  {
     programthread = new Thread(this,"programthread");
     programthread.start();
  }
}

public void stop()
{
  if ((programthread != null) && programthread.isAlive())
    programthread.stop();
  programthread = null;
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public void movePoliceShip()
{
  //movePoliceShip() metoden hanterar
  //polisskeppets rörelser.
  if (y0-py>0)
  {
    v++;
    if (y0-py<10) v=3;
    if (y0-py<5) v=1;
  }
  if (y0-py<0)
  {
    v--;
    if (y0-py>-10) v=-3;
    if (y0-py>-5) v=-1;
  }
  if (y0-py==0) v=0;
  if (v<-4) v=-4;
  if (v>4) v=4;
  py+=v;
}

public void initPirateShip(int n)
{
  piratev[n]=0;

  //De vertikala start- och destinationspunkterna
  //får vara slumpmässiga.
  piratepy[n]=(int) (Math.random()*300.0);
  piratedy[n]=(int) (Math.random()*300.0);

  //Också skeppets horizontella position är
  //slumpmässig, fast vi lägger till ett värde
  //så att skeppet alltid startar
  //utanför appletskärmen.
  piratepx[n]=(int) (Math.random()*300.0+400.0);
}

public void movePirateShips()
{
  //movePirateShips() metoden hanterar
  //piratskeppens rörelser.
  for (int i=0; i < maxpirates; i++)
  {
    //Först tar man hand om de vertikala
    //rörelserna. Dessa rutiner är
    //identiska med polisskeppets men
    //man använder arrayer istället.
    if (piratedy[i]-piratepy[i]>0)
    {
      piratev[i]++;
      if (piratedy[i]-piratepy[i]<10) piratev[i]=3;
      if (piratedy[i]-piratepy[i]<5) piratev[i]=1;
    }
    if (piratedy[i]-piratepy[i]<0)
    {
      piratev[i]--;
      if (piratedy[i]-piratepy[i]>-10) piratev[i]=-3;
      if (piratedy[i]-piratepy[i]>-5) piratev[i]=-1;
    }
    if (piratedy[i]-piratepy[i]==0) piratev[i]=0;
    if (piratev[i]<-4) piratev[i]=-4;
    if (piratev[i]>4) piratev[i]=4;
    piratepy[i]+=piratev[i];

    //Nu räknar man ut det horizontella rörelserna.
    //Om piratskeppet har åkt förbi polisskeppet så
    //"skapa" ett nytt skepp.
    if (piratepx[i]<-100) initPirateShip(i);

    //Piratskeppen rör sig med hastigheten 4.
    piratepx[i]-=4;

    //Om slumpvärdet är mindre än 0.05 så räkna ut en
    //ny vertikal destination.
    if (Math.random()<0.05) piratedy[i]=(int) (Math.random()*300.0);
  }
}


public void run()
{
  while (true)
  {
    //Alla rader som hanterar polisskeppets
    //metoder har flyttats ut till metoden
    //movePoliceShip().
    movePoliceShip();

    //Metoden movePirateShips() hanterar
    //piratskeppens rörelser.
    movePirateShips();

    groundposition-=2;
    if (groundposition < -600) groundposition=0;
    bufferg.drawImage(ground,groundposition,0,this);
    if (groundposition < -200)
      bufferg.drawImage(ground,(groundposition+600),0,this);

    //For-slingan ritar ut alla piratskepp.
    //Nu använder vi piratepx för att placera
    //piratskeppen horizontellt.
    for (int i=0; i < maxpirates; i++)
      bufferg.drawImage(pirateship[2+piratev[i]/2]
        ,piratepx[i],-25+piratepy[i],this);

    bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);
    update(getGraphics());
    try {Thread.sleep(sleeptime);}
    catch(InterruptedException e) {}
  }
}

}