Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten SpacePiratesStep 1

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten SpacePirates Step 1

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class spacepiratesstep1 extends Applet implements Runnable {

//Vi slipper inte ifrån trådhantering den här
//gången.
public Thread programthread = null;

//Tidsfördröjningen på bilderna i spelet
//får vara 60 millisekunder.
int sleeptime=60;

//Arrayen "policeship" innehåller animationen
//för polisskeppet.
Image policeship[];

//Vi måste förstås använda dubbelbuffring.
Image bufferimage;
Graphics bufferg;

//Variablerna "y0" indikerar muspekarens
//vertikala position. Vi har ingen nytta
//av den horizontella positionen.
int y0;

//Variabeln "v" indikerar polisskeppets
//vertikala hastighet och "py" indikerar
//skeppets vertikala position.
int v=0, py=0;

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  //Vi använder oss som vanligt av en
  //for-slinga för att ladda in
  //animationen. Polisskeppets animation
  //är på 5 bilder.
  policeship=new Image[5];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    policeship[i]=getImage(getDocumentBase(),"policeship"+i+".gif");
    tracker.addImage(policeship[i],i);
  }
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  //Polisskeppets positionsvariabel initieras
  //så att skeppet startar i mitten av skärmen.
  py=150;

}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  y0=y;
  return true;
}

public synchronized void paint(Graphics g)
{
  //Det enda man gör i paint() är att
  //rita ut bufferbilden. Allt annat
  //ritande görs i run() metoden.
  if (bufferimage!=null) g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
}

public void start()
{
  if (programthread == null)
  {
     programthread = new Thread(this,"programthread");
     programthread.start();
  }
}

public void stop()
{
  if ((programthread != null) && programthread.isAlive())
    programthread.stop();
  programthread = null;
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public void run()
{
  while (true)
  {
    //Om muspekaren pekar ovanför skeppet
    //så accelerera nedåt.
    if (y0-py>0) v++;

    //Om muspekaren pekar nedanför skeppet
    //så accelerera uppåt.
    if (y0-py<0) v--;

    //Låt skeppet stå still när muspekaren
    //är i samma position som skeppet.
    if (y0-py==0) v=0;

    //Hastigheten får högst vara 4 pixlar
    //uppåt eller nedåt.
    if (v<-4) v=-4;
    if (v>4) v=4;

    //Lägg till hastigheten.
    py+=v;

    //rensa skärmen.
    bufferg.setColor(Color.black);
    bufferg.fillRect(0,0,400,300);

    //När polisskeppet skall ritas ut så kan vi
    //använda oss av hastigheten. policeship[2]
    //är ju bilden på skeppet när det står still.
    //Dela hastigheten med 2 och så får du värden mellan
    //-2 och 2. Lägg till 2 och du får värden mellan
    //0 och 4 vilket är animationen av skeppet när det
    //svänger.
    //Slutligen måste vi också se till att
    //bilden på skeppet justeras så att den vertikala
    //medelpunkten i skeppet pekar där muspekaren pekar.
    bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);
    update(getGraphics());
    try {Thread.sleep(sleeptime);}
    catch(InterruptedException e) {}
  }
}

}