Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Andra viktiga element inom Java

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Andra viktiga element inom Java

av Anibal Wainstein
 

1.4 Andra viktiga element inom Java

Jag kommer här att kortfattat gå igenom det sista som är nödvändigt innan vi kan börja programmera program. 

1.4.1 Utan strängar kan Java slängas (String-objektet)

Den inbyggda strängklassen String är enligt min mening ett av Javaspråkets viktigaste klasser eftersom den finns i nästan alla Javaprogram. En sträng kan defineras på följande sätt:

String mittfornamn = new String("Anibal");
String mittfornamn = "Anibal";
Det ovanstående sättet liknar det sätt som allmänt används för att definera nya objekt (se avsnitt 1.3.3). Den andra sättet och också det mest använda är att man direkt sätter pekaren till texten som man skall ha lagrat i strängen. Det är en "fuskigt" sätt men som kompilatorn känner igen för att kunna förenkla användandet av String, ty den används väldigt mycket. 

När man väl har definerat en sträng kan man göra mycket med den. Bl.a. kan man sätta ihop strängar genom att använda plustecknet:

String mittfornamn = "Anibal";
String mittefternamn = "Wainstein";
String mittfullanamn = mittfornamn + mittefternamn;
Strängen "mittfullanamn" kommer att innehålla "AnibalWainstein". Det ser lite fult ut så vi borde också lägga till ett blanktecken mellan förnamnet och efternamnet:
mittfullanamn = mittfornamn + " " + mittefternamn;
Nu blir det rätt innehåll : "Anibal Wainstein". 

Som vi sade innan så är String ett objekt som också innehåller metoder som kan hjälpa hanteringen av strängar. En String-metod som vi skall använda mycket är indexOf() som man kan använda om en del av en fras innehåller en annan fras eller ord: 

int index = mittfullanamn.indexOf("stein");
Här ovan så deklarerar vi en integer där metoden indexOf() kommer att lagra resultatet av sökningen. Resultatet kommer att bli 11 eftersom frasen "stein" börjar i den elfte positionen i strängen. Om "stein" inte hade funnits i strängen så hade resultatet blivit -1 som betyder att sökningen misslyckades. 

En annan String-metod som vi kommer att använda mycket är substring(). Denna kan användas för att hämta en fras ur en sträng:

String fornamn = mittfullanamn.substring(0,6);

Variabeln "fornamn" kommer här att innehålla strängen "Anibal" som den hämtade från mittfullanamn. Observera att vi har specifierat startpositionen 0 ("A") och slutpositionen 6 (blanktecknet " ") för strängen som skall hämtas. Slutpositionen 6 är exklusivt, vilket betyder att bokstaven i den sjätte positionen (blanktecknet " ") inte kommer att följa med. 

Sträng
position
A n i b a l   W a i n s t e i n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 


reklam

 

1.4.2 Logiska operatorer (Boolska variabler)

En boolsk variabel innehåller värdena "sant" eller "falskt". Den kan defineras som följande:

boolean isfine = true;
eller
boolean isfine = false;
Det finns operatorer som arbetar med boolska variabler. Ett av dem är "och" operatorn (&&). Den fungerar som följande. Anta att vi har två boolska variabler "a" och "b":
boolean a = true;
boolean b = false;
boolean result = a && b;
Variabeln "result" är endast sann (true) om "a" är sann och "b" är sann (I den här exemplet är den falsk). 

En annan viktig operator är "eller" operatorn (||): 

boolean result = a || b;
Här är "result" sann om någon av variablerna "a" eller "b" är sanna. 

En operator som genererar (returnerar) en boolskt resultat är "lika med" operatorn (= =). Anta att vi har två heltal :

int x = 100;
int y = 101;
boolean result = (a == b);
Variabeln "result" blir sann om "x" har exakt samma siffra som "b" eller tvärtom. Lika med operatorn är faktiskt en av flera jämförelseoperatorer såsom "mindre än" (<), "större än" (>), "större eller lika med" (>=) och "mindre eller lika med" (<=). 

 

Nästa sida >>