Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Variabler och Tal

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Variabler och Tal

av Anibal Wainstein

 

1.2 Variabler och Tal

De flesta java program använder någon typ av tal.Vi skall här gå igenom de mest använda typerna.
 

1.2.1 Variabler

En variabel är ett lagringsutrymme eller minne där du placerar information. Du håller reda på variablerna i ditt program genom att kalla dem för olika saker. Du behöver aldrig bry dig om var informationen placeras när du lagrar den i variabeln utan du använder dig alltid av variabelns namn för att hämta och lagra information. Det är ungefär detsamma som om du ber någon lägga undan någonting, nästa gång du behöver det så nämner du sakens namn och personen kommer att hämta det från sitt gömställe. När man skall lägga in en variabel i ett program så skall man alltid deklarera dem. Deklarationen består av typnamnet för variabeln och dess namn. 

variabeltyp variabelnamn1;

Det finns olika typer av variabler som t.ex. tal, textsträngar, bildvariabler m.m. I deklarationen ovan märkte du att jag skrev ett semikolon ";". Du måste alltid avsluta en sats med semikolon annars kommer kompilatorn att klaga. Du lagrar och hämtar information i en variabel på följande sätt: 

variabelnamn1 = värde; (lagrar i variabelnamn1)
variabelnamn2 = variabelnamn1; (hämtar från variabelnamn1 och lagrar i variabelnamn 2)


reklam

1.2.2 Integers (heltal)

Ett integer är ett heltal som ligger i talområdet 232 (- 4294967295 till 4294967295). Anta att vi vill sätta variabeln "a" till siffran 1. Syntaxen är då den följande:

int a = 1;

1.2.3 De fyra räknesätten

Taltyperna i Java vore ganska värdelösa om man inte kunde använda de fyra räknesätten på dem.
Anta att vi har variablerna "a" och "b" där vi har lagrat siffran 4 resp. 2:

int a = 4;
int b = 2;
int c;
Vi har här också deklarerat variabeln "c", där vi kommer att lägga eller lagra resultaten av räkneoperationerna. Observera syntaxen vi har använt för att lagra informationen i "a" och "b". Vi har först deklarerat variabeln och sedan lagrat siffran i samma sats. Detta är en liten genväg men det är egentligen samma sak som:
int a;
a = 4;
int b;
b = 2;
int c;
Nu vill vi utföra en operation och lagra resultatet i variabeln "c". Räknesätten fungerar på följande sätt:
//siffran 6 kommer att lagras i "c"
c = a + b;              
//siffran 2 kommer att lagras i "c"
c = a - b;              
//siffran 8 kommer att lagras i "c"
c = a * b;      
//siffran 2 kommer att lagras i "c"     
c = a / b;              
Två slashtecken "//" indikerar att texten som följer är en kommentar. Anta nu att vi har en mer komplicerad matematisk formel som vi vill utföra:
 
c =  a + b
a - b
* a + 1 

Syntaxen för ovanstående formel kan skrivas med parenteser på följande sätt:

c = ((a + b) / (a - b)) * a + 1;
Anta nu att vi vill operera "b" på "a" och lagra resultatet i "a". Man kan då skriva: 
//addera "a" med "b"
a = a + b;           
 
//subtrahera "a" med "b"
a = a - b;  

//multiplicera "a" med "b"            
a = a * b;

//dividera "a" med "b"              
a = a / b;              
Men du får samma resultat om du skriver:
//addera "a" med "b"
a += b;

//subtrahera "a" med "b"
a -= b;

//multiplicera "a" med "b"
a *= b;

//dividera "a" med "b"
a /= b;
Säg nu att man vill öka eller minska "a" med 1. Då finns det flera sätt att göra detta:
öka a med 1                     minska a med 1

a = a + 1;                      a = a - 1;
a += 1;                         a -= 1;
a++;                            a--;

Den senare metoden kallas för postinkrementering (++) respektive postdekrementering (--) och vi kommer att använda detta väldigt ofta. Det finns också något som kallas preinkrementering och predekrementering men detta kommer vi inte att gå in på här. 

Nästa sida >>